FAIL (the browser should render some flash content, not this).

INTOCMIREA PLANURILOR DE MANAGEMENT ENERGETIC PENTRU LOCALITĂŢI

În anul 2000 a fost promulgată Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei şi care venea în completarea Legii nr. 14/1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei şi a Protocolului Cartei Energiei privind eficienţa energetică şi aspecte legate de mediu, încheiate la Lisabona la 17 decembrie 1994.

Scopul legii este crearea cadrului legal necesar pentru elaborarea si aplicarea unei politici naţionale şi locale de utilizare eficientă a energiei, în conformitate cu prevederile Tratatului Cartei energiei, ale Protocolului Cartei energiei privind eficienţa energetică şi aspectele legate de mediu si cu principiile care stau la baza dezvoltării durabile. Legea instituie obligaţii şi stabileşte stimulente pentru producătorii şi consumatorii de energie, în vederea utilizării eficiente a acesteia.

Principii care stau la baza întocmirii Planului de Management Energetic sunt:

libera concurenta;
b) eficienta utilizarii cladirilor publice;
c) transparenta;
d) tratamentul egal;
e) confidentialitatea

Managementul energetic este un proces de conducere a sectorului energetic al unui consumator de energie, bazat pe sisteme avansate de echipamente si tehnici de masurare pentru monitorizarea utilizarii energiei, identificarea ineficientei si a potentialelor dificultati. Acest sistem permite luarea unor decizii atat pe baza unor informatii de natura tehnica si financiara, cat si a evidentei in timp a datelor de consum energetic.

Planul de management energetic este strategia pe termen scurt, mediu si lung pentru atigerea obiectivelor propuse.

Direcţiile principale ale Planului de Management Energetic sunt:

a) realizarea scenariilor pe termen mediu si lung privind cererea si oferta de energie, care sa ghideze procesul decizional la nivel local;

b) aplicarea reglementarilor tehnice si a standardelor naţionale de eficienta energetica, inclusiv a celor din domeniul construcţiilor si al transportului;

c) promovarea utilizării celor mai eficiente tehnologii energetice care sa fie viabile din punct de vedere economic si nepoluante;

d) încurajarea finanţării investiţiilor în domeniul eficientei energetice, prin participarea statului sau a sectorului public si privat;

e) elaborarea balanţelor energetice si formarea unor baze de date energetice necesare pentru evaluarea raportului cerere-oferta în domeniul energiei, inclusiv pentru calculul indicatorilor de eficienta energetica;

f) reducerea impactului asupra mediului.

Întocmirea Planului de Management Energetic va consta în:

 • analiza energetică a instalatilor, echipamentelor si clădirilor
 • stabilirea priorităţilor privind programele de bilant energetic si audit energetic al cladirii
 • emiterea de variante de soluţii energetice.

Studiul va stabilii necesităţile şi ordinea priorităţilor pentru efectuarea bilanturilor si auditurilor energetice, studii de soluţie energetică, necesitatea realizării de studii privind ambianţa mediului interior (iluminarea, acustica, campurile electromagnetice, noxele, radiaţiile, gradul de confort şi sănătate), studii de fezabilitate şi consultanţă în încheierea contractelor cu furnizorii de energie.

Cerinţe privind măsurarea unor parametrii

Pentru realizarea studiului se vor efectua cel puţin următoarele măsurători:

- umiditatea aerului interior

- umiditatea suprafeţelor solide:

- temperatura aerului interior

- temperatura de radiaţie a pereţiilor:

- temperatura pereţiilor:

- parametrii echipamentelor si ai instalatiilor;

- scanarea în infraroşu a clădirii conf SR EN ISO 13187/2000 pentru determinarea defectelor de izolaţii, construcţii, umezeala remanentă

- măsurarea nivelului zgomotului în interiorul clădirii

- măsurarea nivelului de luminozitate la nivelul planului de lucru

- măsurarea pH-ului pentru zidurile clădirii

- măsurarea nivelului de radiaţie electromagnetică în interiorul şi exteriorul clădirilor

- măsurarea presiunii barometrice

- măsurarea altitudinii la care se află imobilul

Cerinţe privind monitorizarea unor parametrii

- monitorizarea parametrilor de consum de energie electrică, gaz şi apă

- monitorizarea numărului de persoane prezente în încăpere pe parcursul a 24h, structurate pe grupe de vârstă şi sex

 Cerinţe privind calcularea unor indicatori

Pentru realizarea studiului se vor calcula cel puţin următorii parametrii:

 • Calcularea aportului de umiditate produs de sursele interioare;
 • Calcularea umidităţii remanente în zidurile clădirii
 • Calcularea temperaturii resimţite de persoanele din încăpere
 • Calcularea diferenţelor de temperatură între diferitele părţi ale structurii clădirii
 • Determinarea consumului specific de apă, gaze naturale şi energie electrică raportată la numărul de persoane şi suprafeţe utile
 • Estimarea pierderilor de căldură prin anvelopă şi infiltraţii

Analiza privind eficienţa şi eficacitatea energetică a clădirii

 • Încălzirea
 • Ventilarea/condiţionarea aerului
 • Prepararea apei calde
 • Parametri ambientali
 • Condiţii de sănătate şi igienă
 • Elemente de arhitectură pasivă a clădirii

Întocmirea Planului de Management Energetic

In urma măsurătorilor şi analizelor efectuate va prezenta Planul de Management Energetic în care se vor prezenta: acţiunile, responsabilităţile, responsabilii, termenele, sumele estimate. Planul va fi supus avizării şi va devenii strategia privind managementul energetic.

Strategia elaborata va fi abordată prin prisma următoarelor funcţii:

 • Producător de energie
 • Consumator de energie
 • Reglementator
 • Factor motivator - Strategie de comunicare
Vă aşteptăm!